CZ EN

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

Vyhlášení výzvy

02. 12.

2019

Zahájení příjmu

06. 01. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

28. 05. 2020

15:00:00

Otevřená výzva

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

zavádění inovativních technologií:

 • k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití
 • kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč

maximální míra podpory:

 • malý podnik – 45 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 25 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
  hmotného majetku)
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity