CZ EN

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

Vyhlášení výzvy

02. 12.

2019

Zahájení příjmu

06. 01. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

28. 05. 2020

15:00:00

Otevřená výzva

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až
  ze 100% veřejným sektorem

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nízkouhlíkové technologie k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Maximální míra podpory:

 • malé podniky – 80 % ZV
 • střední podniky – 70 % ZV
 • velké podniky – 60 % ZV
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
 • při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
 • podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
 • jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci