Nemovitosti – Výzva VI Pomoc po tornádu

Vyhlášení výzvy

02. 08.

2021

Zahájení příjmu

16. 08. 2021

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 12. 2021

10:00:00

Uzavřená výzva

Výzva cílí výhradně na podporu podnikatelských subjektů postižených zásahem tornáda na území České republiky dne 24. června 2021. Podpora představuje finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku podnikatelského subjektu a na podporu obnovy podnikatelské činnosti.

Upozornění pro žadatele a příjemce

27. 10. 2021: Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo na základě informací od podnikatelů postižených zásahem tornáda v červnu 2021, kteří v některých případech bohužel stále nedisponují příslušnými podklady k podání žádosti o podporu do aktivity b) program Nemovitosti – Výzva VI Pomoc po tornádu, o prodloužení příjmu žádostí v této aktivitě, a to do 15. listopadu do 16:00 hod.

7. 10. 2021: Ke splnění povinnosti žadatele dle Výzvy předložit vyčíslení škody nezávislým odborníkem uznaným příslušným vnitrostátním orgánem, nebo pojišťovnou (vyčíslení škody pojišťovnou, vyjádření znalce v oboru ekonomiky apod.) sestavilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací znalců a odhadců České republiky, z.s. Metodiku ocenění předběžných nákladů na obnovu nemovitého majetku malých a středních firem včetně Vzorového odborného posudku.

11. 8. 2021: Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že žádosti o podporu ve Výzvě VI – Nemovitosti – Pomoc po tornádu budou v MS2014+ zpřístupněny dne 12. 8. 2021 v 10:00.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

aktivita a)

 • kompenzace škod, které byly způsobeny tornádem na dlouhodobém majetku pro účely podpory obnovy podnikatelské činnosti

aktivita b)

 • rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky zásadně nevyhovujícího objektu na podnikatelský objekt

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

FAQ: 

 • často kladené dotazy k programu Nemovitosti k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč.

Míra podpory:

aktivita a)

 • až 100 % způsobilých výdajů ponížených o pojistná plnění

aktivita b)

 • malý podnik 45 % ZV a střední podnik 35 % ZV ponížených o případnou náhradu škody dle aktivity a)
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

aktivita a)

 • náklady související se škodou vzniklou v přímém důsledku přírodní pohromy, které ocení nezávislý odborník uznaný příslušným vnitrostátním orgánem nebo pojišťovnou

aktivita b:

 • dlouhodobý hmotný majetek (úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám a další)
 • ostatní náklady související se stavbou (služby expertů, projektová a inženýrská činnost)
Specifika a omezení:

 • před podáním žádosti o podporu je vyžadován zápis do Evidence skutečných majitelů
 • datum ukončení příjmu žádostí o podporu aktivity a) 31. 12. 2021, 10:00
 • datum ukončení příjmu žádostí o podporu aktivity b) 15. 11. 2021, 16:00
 • místo realizace projektu bylo přímo a prokazatelně postiženo zásahem tornáda na území České republiky ve dnech 24. 6. 2021
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty tzn. dvě aktivní Žádosti o podporu do každé aktivity
 • aktivita a – do 2 let od získání dotace musí být ze strany žadatele obnovena provozovna v místě původní realizace nebo v rámci stejného NUTS 2
 • aktivita b – původní provozovna, která byla významnou měrou zasažena živelnou pohromou, může být v rámci projektu rozšířena za podmínky, že dojde k navýšení původní podlahové plochy a kubatury minimálně o 20 %, avšak maximálně o 200 %