Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

16. 07.

2019

Zahájení příjmu

16. 09. 2019

10:00:00

Ukončení příjmu

30. 06. 2020

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Upozornění pro žadatele a příjemce

12. 3. 2021: Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, aktualizoval Přílohu č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů. Aktualizace souvisí se změnou v metodice, v dokumentu jsou uvedeny červeným písmem.

Dle posledního rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 6. 2020. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje, je 28. 9. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 29. 6. 2023.

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 31. 5. 2020. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje, je 29. 8. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 5. 2023. Související tiskovou zprávu MPO ze dne 24. 4. 2020 naleznete zde.

Dle rozhodnutí MPO se termín pro příjem žádostí o podporu prodlužuje do 30. 4. 2020. Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení v právní moci/ohlášení/potvrzení stavebního úřadu, že daná stavba stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje, je 30. 7. 2020. Nejzazším termínem pro ukončení realizace projektu je nově datum 30. 4. 2023.

Související tisková zpráva MPO ze dne 19. března 2020.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov; náklady související s technickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí, resp. objektů, jež jsou součástí předloženého projektu
 • další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 100 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • kolový

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nemovitosti k dispozici ZDE
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území vymezeném Přílohou č. 8 Výzvy
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit; v případě, kdy příjemce není v okamžiku podání Žádosti o podporu vlastníkem dotčených nemovitostí (nemůže prokázat svá vlastnická práva), má za povinnost stát se jejich vlastníkem nejpozději k okamžiku schválení 1. Žádosti o platbu v 1. stupni
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní Žádosti o podporu)
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A); v případě současných přístaveb a dostaveb takto definovaných (nevyhovujících) objektů, které vyžadují zábor zemědělského půdního fondu, bude podpora poskytnuta jen při vyloučení negativních environmentálních vlivů a v souladu s udržitelnou výstavbou budov – závazek úspěšné certifikace dle BREEAM nebo LEED; výstupem projektů tak bude nově zrekonstruovaná a vybudovaná podnikatelská multifunkční infrastruktura cestovního ruchu, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské aktivity MSP a v tomto typu projektu doprovodně i vytvoření nových pracovních míst

Soubory