CZ EN

Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

Vyhlášení výzvy

16. 07.

2019

Zahájení příjmu

16. 09. 2019

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 03. 2020

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov; náklady související s technickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí, resp. objektů, jež jsou součástí předloženého projektu
 • další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 100 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV
Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • kolový

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Nemovitosti k dispozici ZDE
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území vymezeném Přílohou č. 8 Výzvy
 • žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit; v případě, kdy příjemce není v okamžiku podání Žádosti o podporu vlastníkem dotčených nemovitostí (nemůže prokázat svá vlastnická práva), má za povinnost stát se jejich vlastníkem nejpozději k okamžiku schválení 1. Žádosti o platbu v 1. stupni
 • místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
 • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní Žádosti o podporu)
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A); v případě současných přístaveb a dostaveb takto definovaných (nevyhovujících) objektů, které vyžadují zábor zemědělského půdního fondu, bude podpora poskytnuta jen při vyloučení negativních environmentálních vlivů a v souladu s udržitelnou výstavbou budov – závazek úspěšné certifikace dle BREEAM nebo LEED; výstupem projektů tak bude nově zrekonstruovaná a vybudovaná podnikatelská multifunkční infrastruktura cestovního ruchu, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské aktivity MSP a v tomto typu projektu doprovodně i vytvoření nových pracovních míst

Soubory