Nemovitosti – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

01. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

26. 01. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste malým a středním podnikem a rozhodli jste se modernizovat Vaši podnikatelskou nemovitost? Máte v plánu rekonstruovat zastaralou infrastrukturu či přeměnit brownfield na moderní podnikatelský objekt? Právě pro Vás je určen program Nemovitosti.

Upozornění pro žadatele

Z důvodu potřeby Řídicího orgánu sledovat a vyhodnocovat na úrovni programu Nemovitosti plnění očekávaných přínosů projektů, které příjemci dotace deklarují v rámci předkládaných žádostí o podporu, dochází s platností od 1. 1. 2019 k rozšíření požadovaných informací, které příjemci dotace budou vykazovat v rámci Zpráv o udržitelnosti (ZoU). Jedná se zejména o následující informace vázané k zrealizovanému projektu:

 1. zvýšení/změna objemu výroby,
 2. zvýšení podílu exportu na výkonech,
 3. zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu,
 4. zvýšení/zlepšení efektivnosti výroby.

Výše zmíněné informace, ať již pozitivní, nebo negativní (obsah informace nebude mít dopad na realizovanou akci), uvádějte, prosím, do textové části zprávy. Zároveň svá tvrzení podložte relevantními podklady, případně na ně odkažte, pokud tyto jsou umístěny např. na veřejně dostupných rejstřících.


Upozornění – Ukončení příjmu Žádostí o podporu:

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že dne 26. 1. 2016 v 9:00 hod. bude v souladu s pravidly Výzvy ukončen příjem Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI I. Požadovaná alokace v podaných žádostech již dosáhla hranice 2,5 mld Kč.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelský subjekt z kategorie malý a střední podnik, který je zároveň vlastník a uživatel nemovitosti a jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 200 mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
 • v rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb
 • podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Dlouhodobý hmotný majetek

– nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov

– další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfields (www.brownfieldy.cz)
 • Každý Žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti) na jedno IČ

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální