Marketing – Výzva II

Vyhlášení výzvy

24. 10.

2016

Zahájení příjmu

07. 11. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 01. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 200 tis. – 5 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% ZV
 • další podrobnosti jsou definovány textem Výzvy

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
 • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav: propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy, atp.), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) a inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh; to vše včetně grafických návrhů, překladů do  cizích jazyků a tisku

Specifika a omezení:

 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel může předložit pouze jeden projekt v rámci této Výzvy

Systém sběru žádostí:

 • kolový