Marketing – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

02. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

09. 11. 2015

00:00:00

Uzavřená výzva

Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.

Upozornění – Uzavření Výzvy I programu Marketing:

Oznamujeme, že Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil v souladu s vyhlášenou Výzvou I programu podpory Marketing — Individuální účasti na výstavách a veletrzích příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení hranice celkové požadované dotace 400 mil. Kč.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malý a střední podnikatel (MSP) splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise č. 651/2014

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 200 tis. – 5 mil. Kč
 • max. míra podpory: 50% ZV
 • podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
 • podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • pronájem, zřízení a provoz stánku

– grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku

 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
 • tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude doložena čestným prohlášením žadatele o podporu
 • max. 15 účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok)
 • každý žadatel může předložit maximálně 4 projekty (tzn. 4 aktivní žádosti) v rámci této výzvy

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální