Inovační vouchery – Výzva III

Vyhlášení výzvy

29. 12.

2017

Zahájení příjmu

15. 01. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 12. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a střední podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • podpora je poskytována do maximální výše 75 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
 • maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Na co nelze získat podporu (nepodporované aktivity):

 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy
 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu, tzn. realizace výdajů, resp. skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní žádosti o podporu) na jedno IČ; žadatel může předložit v rámci této Výzvy maximálně 3 projekty, nicméně každý projekt musí tvořit samostatný ucelený celek; projekty na sebe nemohou navazovat; v případě, že bude zjištěno, že byl jeden projekt rozdělen do více žádostí o podporu, nicméně měl být podán pouze v jedné žádosti o podporu, má API právo žadatele vyzvat ke sloučení žádostí o podporu do jedné a od ostatních požadovat odstoupení
 • žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat; sčítají se předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá příjemce pořídit v průběhu podávaných projektů; shodné i obdobné činnosti či nerozdělitelné služby realizované v rámci podaných projektů musí vždy být chápány jako jedna zakázka („princip účelu“); realizuje-li jeden poskytovatel služby/dodavatel více zakázek, je na ně zpravidla pohlíženo jako na jednu zakázku
 • žadatel je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou zavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti o podporu; žadatel bere na vědomí, že v okamžiku vyplacení podpory bude muset mít v České republice založenou provozovnu nebo pobočku

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Chcete se dozvědět více o III. Výzvě programu Inovační vouchery? Nahlédněte do informačního letáku.