Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)

Vyhlášení výzvy

01. 09.

2020

Zahájení příjmu

15. 10. 2020

08:00:00

Ukončení příjmu

30. 04. 2021

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Oznámení pro žadatele

28. 1. 2020: Na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OP PIK došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu do 30. dubna 2021. Zároveň také došlo k navýšení alokace výzvy o 1,5 mld. Kč, tedy celkově na 3 mld. Kč.

15. 10. 2020: Došlo k aktualizaci přílohy f – Pravidla pro žadatele a příjemce, konkrétně k doplnění na str. 9: „Je možné akceptovat výkazy za aktuální období, kdy nebylo podáno daňové přiznání. V takovém případě žadatel před vydáním RoPD doloží, že daňové přiznání podal a na základě hodnot z finančních výkazů předložených FÚ nedochází ke změně bodového hodnocení v rámci zjednodušeného ekonomického hodnocení.“

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových ( aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Inovace k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí (dále definováno Výzvou)
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
 • jeden žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit pouze jeden projekt
 • V rámci realizace projektu lze využít etapizaci. Příjemce se řídí Etapizací projektu (společná příloha dotačních programů OP PIK – Obecná dokumentace) s výjimkou maximálního počtu etap. Max. počet etap pro tuto Výzvu je 3.