Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví)

Vyhlášení výzvy

19. 12.

2017

Zahájení příjmu

03. 01. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

31. 12. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
 • veřejná výzkumná instituce
 • vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
 • míra podpory:

– podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
– veřejná výzkumná instituce: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
– vysoká škola: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

– zveřejnění přihlášky vynálezů,
– udělení patentů,
– udělení ochranných známek,
– udělení užitných vzorů,
– udělení průmyslových vzorů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby oprávněných zástupců
 • překlady
 • správní poplatky

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti

Systém sběru žádostí:

 • průběžný