Inovace – Výzva IX (inovační projekt)

Vyhlášení výzvy

28. 05.

2021

Zahájení příjmu

15. 06. 2021

08:00:00

Ukončení příjmu

30. 08. 2021

12:00:00

Uzavřená výzva

Cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace a zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Upozornění pro žadatele:

22. 10. 2021: Řídicí orgán OP PIK oznámil, že došlo k navýšení alokace Výzvy IX programu Inovace-Inovační projekt o 800 mil. Kč, celkově tedy na částku 1 800 mil. Kč. To umožní všem projektům, jež ve věcném hodnocení (bez započtení bodů za finanční rating) získaly 60 bodů a více, jejich postoupení v rámci administrace do fáze přípravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Věříme, že toto opatření napomůže urychlit realizaci projektů.

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je i nadále doporučení k financování výběrovou komisí, kontrola transparentního balíčku a velikosti podniku žadatele; žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy IX.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Inovace k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 hlavního města Prahy
 • podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí (kód intervence 065)
 • pro MSP lze využít bodovou bonifikaci v rámci hodnocení, pokud bude projekt zaměřen na oběhové hospodářství
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
 • žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně dva projekty