Inovace – Výzva IV (inovační projekt)

Vyhlášení výzvy

30. 06.

2017

Zahájení příjmu

12. 07. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

12. 11. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Upozornění pro žadatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy IV programu Inovace-Inovační projekt. V souladu s Operačním manuálem OP PIK a v souladu s parametry a textem Výzvy IV programu Inovace ŘO navyšuje alokaci této Výzvy IV o 1,24 mld. Kč na celkovou sumu 4,24 mld. Kč (z původní sumy 3 mld. Kč), přičemž se alokace určená pro velké podniky zvýší z 300 mil. Kč na 548 mil. Kč. Na základě tohoto navýšení budou podpořeny projekty umístěné v tzv. „zásobníku projektů“ a dojde k efektivnějšímu čerpání financí.


Plánovaná alokace výzvy je 3 000 000 000 Kč. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 300 mil. Kč. Řídící orgán může zastavit příjem žádostí o podporu velkých podniků při dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu velkých podniků, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu. Řídící orgán může zastavit příjem žádostí o podporu MSP při dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu MSP, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty, zejména MSP – typy podporovaných právních forem jsou stanoveny textem Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Výše podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč

Míra podpory:

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
 • žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu); pro MSP toto omezení není relevantní

Systém sběru žádostí:

 • kolový