Inovace – Výzva III (inovační projekt)

Vyhlášení výzvy

28. 11.

2016

Zahájení příjmu

18. 01. 2017

00:00:00

Ukončení příjmu

18. 04. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Upozornění pro žadatele – navýšení alokace Výzvy III programu Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy III programu OP PIK Inovace.

V souladu s Operačním manuálem OP PIK a v souladu s parametry a textem Výzvy III programu Inovace navyšuje ŘO alokaci Výzvy III programu Inovace o 500 mil. Kč na celkovou sumu 5,5 mld. Kč (z původní sumy 5 mld. Kč), přičemž se alokace určená pro velké podniky zvýší z 1 mld. Kč na 1,1 mld. Kč. Na základě tohoto navýšení dojde k efektivnějšímu čerpání financí.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty, zejména MSP; typy podporovaných právních forem jsou stanoveny textem Výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč
 • míra podpory:

-malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
-střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
-velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace
 • povinná publicita; náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v Pravidlech způsobilosti a publicity – obecná část

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě
 • žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu)
 • automaticky podávané žádosti o podporu nebudou, z důvodu zachování rovného přístupu a omezené alokace výzev, akceptovány; Pokud žadatel o podporu zvolí typ podání „automatické“, bude takto podaná žádost o podporu bez dalšího vyřazena z hodnocení

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální