Inovace – Výzva I (inovační projekt)

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

02. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

30. 04. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty, zejména MSP

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1 mil. – 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti
 • max. míra podpory: malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů, střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů, velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10, 11, 13 – 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2, S 95.1

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

a) Dlouhodobý hmotný majetek

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě včetně souvisejícího SW, pokud je tento SW součástí pořizovací ceny technologie

b) Dlouhodobý nehmotný majetek

 • software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů

c) Neinvestiční výdaje – služby

 • certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit pouze čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti)

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální