ICT a sdílené služby – Výzva V Digitální podnik

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2021

Zahájení příjmu

15. 09. 2021

09:00:00

Ukončení příjmu

01. 10. 2021

16:00:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

Dne 16. 2. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 9. 2. 2022 došlo rozhodnutím náměstka ministra k navýšení alokace z původní 300 mil. Kč na 700 mil. Kč ve Výzvě V Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby.

Dne 29. 9. 2021: Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že dne 1. 10. 2021 v 16:00 hod. zastaví v souladu s vyhlášenou Výzvou V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu.

Dne 9. 9. 2021: MPO aktualizovalo dokument ICT a sdílené služby – Výzva V z důvodu zpřesnění bodů v kap. 5.3 k) a q).

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podpora digitální transformace firmy
 • logistické a skladové technologie
 • vnitropodniková konektivita
 • kybernetická bezpečnost
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu ICT a sdílené služby k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč
 • míra podpory je definována velikostí podniku a regionem realizace dle tabulky v bodě 7.1. Výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek

pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních strojů a zařízení, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady

 • dlouhodobý nehmotný majetek

pořízení a implementace SW, práv duševního vlastnictví a jiné související náklady

 • ostatní výdaje neinvestiční (de minimis)

ostatní software, který je poskytován v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a obdobných systémů

Specifika a omezení:

 • Výzva V je první výzvou programu ICT a sdílené služby, která je zaměřena na podporu přímých investic do digitalizace a souvisejcíh služeb
 • Nejsou podporovány výrobní technologie (stroje, linky 3D tiskárny)
 • Výdaje na nákup základního SW nesmí překročit 10 % celkových způsobilých výdajů
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • počet projektů od jednoho žadatele (1 IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost