ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

Vyhlášení výzvy

24. 10.

2016

Zahájení příjmu

16. 11. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

16. 02. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Oznámení pro žadatele

Z důvodu potřeby Řídicího orgánu sledovat a vyhodnocovat plnění očekávaných přínosů projektů, které příjemci dotace deklarují v rámci předkládaných žádostí o podporu, dochází s platností od 15.1.2020 k rozšíření požadovaných informací, které příjemci dotace budou vykazovat v rámci Zpráv o udržitelnosti (ZoU). Jedná se zejména o následující informace vázané k zrealizovanému projektu:

 1. Zvýšení/změna objemu vývoje SW/poskytovaných služeb
 2. Zvýšení podílu exportu na výkonech
 3. Zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu
 4. Zvýšení/zkvalitnění portfolia poskytovaného SW/poskytovaných služeb

Výše zmíněné informace, ať již pozitivní, nebo negativní (obsah informace nebude mít dopad na realizovanou akci), je příjemce dotace povinen uvádět do textové části zprávy. Zároveň svá tvrzení podloží relevantními podklady, případně na ně odkáže, pokud jsou tyto umístěny např. na veřejně dostupných rejstřících. Odpovídajícím způsobem byla upravena Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající právnická či fyzická osoba, která nemá uzavřené více než jedno účetní období a splňuje definici mikropodniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 0,5mil. Kč – 4mil. Kč
 • míra podpory – v žádosti o poskytnutí dotace bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 60 % způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů
 • nájemné
 • služby poradců a expertů v maximální výši způsobilých výdajů 399 999 Kč
 • hardware a software v maximální výši 399 999 Kč a to včetně nezpůsobilých výdajů
 • ostatní výdaje související s projektem

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimálně 2 nová pracovní místa a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě
 • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

 • kontinuální