ICT a sdílené služby – Výzva II – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení

Vyhlášení výzvy

24. 10.

2016

Zahájení příjmu

16. 11. 2016

00:00:00

Ukončení příjmu

16. 02. 2017

00:00:00

Uzavřená výzva

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Oznámení pro žadatele

15. 3. 2021: Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo Přílohu č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část z důvodu upřesnění výpočtu RPJ:

 1. str. 23 v příkladu byla odstraněna věta „Do RPJ se zároveň nezapočítávají zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o provedení činnosti“
 2. str. 24 Přidán odstavec: „V případě realizace více projektů jedním příjemcem ve stejném místě realizace, kdy zároveň dochází k časovému překryvu projektů ve sledovaném období rozhodném pro výpočet RPJ.

 

Z důvodu potřeby Řídicího orgánu sledovat a vyhodnocovat plnění očekávaných přínosů projektů, které příjemci dotace deklarují v rámci předkládaných žádostí o podporu, dochází s platností od 15. 1. 2020 k rozšíření požadovaných informací, které příjemci dotace budou vykazovat v rámci Zpráv o udržitelnosti (ZoU). Jedná se zejména o následující informace vázané k zrealizovanému projektu:

 1. Zvýšení/změna objemu vývoje SW/poskytovaných služeb
 2. Zvýšení podílu exportu na výkonech
 3. Zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu
 4. Zvýšení/zkvalitnění portfolia poskytovaného SW/poskytovaných služeb

Výše zmíněné informace, ať již pozitivní, nebo negativní (obsah informace nebude mít dopad na realizovanou akci), je příjemce dotace povinen uvádět do textové části zprávy. Zároveň svá tvrzení podloží relevantními podklady, případně na ně odkáže, pokud jsou tyto umístěny např. na veřejně dostupných rejstřících. Odpovídajícím způsobem byla upravena Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

 

Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky; cílová skupina příjemců je stanovena v textu výzvy

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1mil. – 50mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů), nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost

Systém sběru žádostí:

 • kolový