CZ EN

ICT a sdílené služby – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

02. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

07. 03. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení, zřídit centrum sdílených služeb nebo vybudovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Upozornění pro žadatele – navýšení alokace:

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášené výzvě ICT a sdílené služby I takto:

Plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I, oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1mil. – 200mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

V případě aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb

 • osobní náklady, nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

V případě aktivity Budování a modernizace datových center

 • pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • Výzva bude v IS KP 4+ dělena dle jednotlivých podporovaných aktivit, počet žádostí na žadatele je omezen na čtyři.

Systém sběru žádostí:

 • kolový