ICT a sdílené služby – Výzva I

Vyhlášení výzvy

29. 05.

2015

Zahájení příjmu

02. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

07. 03. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Máte v plánu vytvořit nové softwarové řešení, zřídit centrum sdílených služeb nebo vybudovat datové centrum? Potom je pro Vás určen program ICT a sdílené služby.

Oznámení pro žadatele

15. 3. 2021: Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo Přílohu č. 7 – Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část z důvodu upřesnění výpočtu RPJ – str. 34 přidán příklad k udržitelnosti.

 

Z důvodu potřeby Řídicího orgánu sledovat a vyhodnocovat plnění očekávaných přínosů projektů, které příjemci dotace deklarují v rámci předkládaných žádostí o podporu, dochází s platností od 15.1.2020 k rozšíření požadovaných informací, které příjemci dotace budou vykazovat v rámci Zpráv o udržitelnosti (ZoU). Jedná se zejména o následující informace vázané k zrealizovanému projektu:

 1. Zvýšení/změna objemu vývoje SW/poskytovaných služeb
 2. Zvýšení podílu exportu na výkonech
 3. Zvýšení/změna počtu pracovních míst v důsledku projektu
 4. Zvýšení/zkvalitnění portfolia poskytovaného SW/poskytovaných služeb

Výše zmíněné informace, ať již pozitivní, nebo negativní (obsah informace nebude mít dopad na realizovanou akci), je příjemce dotace povinen uvádět do textové části zprávy. Zároveň svá tvrzení podloží relevantními podklady, případně na ně odkáže, pokud jsou tyto umístěny např. na veřejně dostupných rejstřících. Odpovídajícím způsobem byla upravena Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část.

 

Upozornění pro žadatele – navýšení alokace:

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v níže uvedených kolových výzvách k předkládání projektů a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 4114/2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 za rok 2015 o navýšení alokace uvedené ve vyhlášené výzvě ICT a sdílené služby I takto:

Plánovaná alokace výzvy ICT a sdílené služby I, oznámená dne 29. 5. 2015 ve výši 1,5 mld. Kč se navyšuje na celkové 2,25 mld. Kč, s ohledem na téměř dvojnásobný požadavek na dotační prostředky z předložených žádostí o podporu.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1mil. – 200mil. Kč
 • max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV, velký podnik 25% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
 • zřizování a provoz center sdílených služeb
 • budování a modernizace datových center

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

V případě aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb

 • osobní náklady, nájemné, služby expertů
 • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

V případě aktivity Budování a modernizace datových center

 • pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
 • Výzva bude v IS KP 4+ dělena dle jednotlivých podporovaných aktivit, počet žádostí na žadatele je omezen na čtyři.

Systém sběru žádostí:

 • kolový