Aplikace – Výzva VII

Vyhlášení výzvy

27. 09.

2019

Zahájení příjmu

16. 10. 2019

10:00:00

Ukončení příjmu

15. 01. 2020

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Oznámení pro žadatele

14.5.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Příručka administrace žádostí o platbu.

 


Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Aktualizováno dne 3. 6. 2020

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že u VII. Výzvy programu Aplikace, bylo zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace úspěšným žadatelům, jejichž projekty obdržely 60 a více bodů. Věříme, že toto opatření napomůže zvýšit inovační výkonnost českého průmyslu, zejména malých a středních podniků.

Dne 6. února 2020 došlo k navýšení alokace VII. výzvy z 3 000 na 3 900 mil. Kč.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky a velké podniky
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

FAQ:

 • často kladené dotazy k programu Aplikace k dispozici ZDE

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše:

a) 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce

b) 80 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065

 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu
Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě
 • pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu
 • žadatel/partner odůvodněně předpokládá, že výstupem projektu bude minimálně jeden z těchto podporovaných výsledků výzkumu a vývoje: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software

 

V rámci dokumentace Výzvy VII. programu Aplikace byla zveřejněna aktualizovaná tabulka Přílohy č. 3 Povinná osnova.

Příloha Povinné osnovy podnikatelského záměru programu Aplikace – Výzvy VII. představuje návodný podklad pro vytvoření rozpočtu způsobilých výdajů v jednotném formátu a v detailu nezbytném pro hodnocení žádostí o podporu. Z důvodu zájmu širokého spektra projektových záměrů a jejich individuálních potřeb byly odemčeny jednotlivé buňky, byly doplněny nové kontrolní buňky a poznámky k jednotlivým tabulkám.

Soubory