Aplikace – Výzva VI

Vyhlášení výzvy

15. 06.

2018

Zahájení příjmu

28. 08. 2018

00:00:00

Ukončení příjmu

17. 12. 2018

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás.

Oznámení pro žadatele

14.5.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Příručka administrace žádostí o platbu.

 


Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

 

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodl z důvodu vysokého počtu podaných žádostí o podporu ve Výzvě VI programu Aplikace o navýšení alokace z původních 1,6 mld. Kč na částku 2,6 mld. Kč.

Současně Řídící orgán OP PIK oznamuje, že v souladu s JMP a Manuálem OP PIK, úspěšným žadatelům, jejichž projekty obdržely 64 a více bodů, budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy.


Oznámení pro žadatele

Aktualizace ke dni 1.7.2019:

Vážení žadatelé,

Řídící orgán OP PIK aktualizuje informaci z 13.6.2019: U Výzvy VI programu Aplikace budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy všem úspěšným žadatelům, jejichž projekty obdržely 76 bodů včetně a více.

Novinka z 13.6.2019:

Vážení žadatelé,

Řídící orgán OP PIK oznamuje, že u Výzvy VI programu Aplikace budou v souladu s JMP a Manuálem OP PIK úspěšným žadatelům, jejichž projekty obdržely 79 a více bodů, vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy.


Oznámení pro žadatele

Vážení žadatelé,

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje, že se podařilo vyjednat výrazné zjednodušení implementace programu Aplikace, které se týká zejména administrace žádostí o platbu u projektů, u kterých se uplatňuje více měr podpory a tzv. směsný poměr, který spočívá v uplatnění váženého průměru, kdy se na počátku projektu vypočte z rozpočtových položek a měr podpor jedna průměrná míra podpory, která se poté uplatňuje na všechny výdaje projektu ve všech etapách. Riziko může nastat v etapách, kde výdaje z položky s nižší mírou podpory (v programu Aplikace experimentální vývoj) převažují nad položkami s vyšší mírou podpory (v programu Aplikace průmyslový výzkum). V takovém případě bude Řídicí orgán krátit eventuální překompenzaci (přeplatek) při závěrečné žádosti o platbu. Auditní orgán bude v rámci auditů tuto překompenzaci posuzovat jako podporu poskytnutou ex ante na průmyslový výzkum. Odpadá tedy nutnost řešit případné přeplatky v rámci jednotlivých etap projektu.


Upozornění pro žadatele:

Zdůvodnění aktualizace Výzvy VI Aplikace

Důvodem aktualizace Výzvy VI je odstranění nejednoznačnosti textu Výzvy VI, tedy zamezení možnému nejednotnému vnímání časového vymezení realizace projektu a povinnost zachovávat jednotný přístup ke všem žadatelům/příjemcům. Předmětná úprava nezasahuje do věcného zaměření Výzvy.

V Kapitole 10. Ostatní podmínky (str. 16) byla odstraněna věta: „Na základě řádně zdůvodněné žádosti o změnu ze strany žadatele, je možné prodloužit dobu realizace projektu na maximálně 36 měsíců od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, s podmínkou schválení této žádosti o změnu Řídicím orgánem OP PIK.“

V Kapitole 10. Ostatní podmínky (str. 16) byl doplněn text: „Na základě řádně zdůvodněné žádosti o změnu ze strany žadatele je možné prodloužit dobu realizace projektu až do 30. 6. 2023 po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, s podmínkou schválení této žádosti o změnu Řídicím orgánem OP PIK. Použití tohoto ustanovení umožňuje prodloužit termín realizace akce nad rámec stanovený v textu výzvy v úvodní tabulce na straně 1 v bodu „Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace“.“

Úprava nemá vliv na věcný obsah Výzvy a proto nebude prodloužena lhůta pro podání žádostí o podporu v MS2014+.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikatelské subjekty; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč
 • podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%
 • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
 • náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v této Výzvě
 • podpora může být poskytnuta podnikům nesplňujícím definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pouze v případě projektů s kódem intervence 065 nebo 063, tzn. projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) a projekty, které jsou realizovány velkými podniky v přímé spolupráci s malými a středními podniky s podmínkou 30% účasti MSP na celkových způsobilých výdajích projektu (je akceptovatelný podíl 20% MSP při současném minimálním podílu 10% VO) (kód intervence 063).
 • pokud je žadatel/partner velkým podnikem, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní Žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak maximálně dva projekty (tzn. dvě aktivní Žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Soubory