Aplikace – Výzva I

Vyhlášení výzvy

26. 06.

2015

Zahájení příjmu

26. 06. 2015

00:00:00

Ukončení příjmu

07. 03. 2016

00:00:00

Uzavřená výzva

Jste podnikatelským subjektem či organizací pro výzkum a šíření znalostí a máte v plánu realizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Jestliže ano, potom je program Aplikace určen právě pro Vás.

Oznámení pro žadatele

14.5.2021: Došlo k aktualizaci dokumentu Příručka administrace žádostí o platbu.

 


Pokud jsou v rámci Žádosti o platbu nárokovány osobní náklady zaměstnanců ve způsobilých výdajích projektu, jsou žadatelé od 6.10.2020 povinni doložit na základě výzvy projektového manažera vzorek mzdových listů nárokovaných zaměstnanců. Jedná se o nápravné opatření pro snížení chybovosti při vyplňování mzdové tabulky ze strany žadatelů.

Vážení žadatelé,

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamuje, že se podařilo vyjednat výrazné zjednodušení implementace programu Aplikace, které se týká zejména administrace žádostí o platbu u projektů, u kterých se uplatňuje více měr podpory a tzv. směsný poměr, který spočívá v uplatnění váženého průměru, kdy se na počátku projektu vypočte z rozpočtových položek a měr podpor jedna průměrná míra podpory, která se poté uplatňuje na všechny výdaje projektu ve všech etapách. Riziko může nastat v etapách, kde výdaje z položky s nižší mírou podpory (v programu Aplikace experimentální vývoj) převažují nad položkami s vyšší mírou podpory (v programu Aplikace průmyslový výzkum). V takovém případě bude Řídicí orgán krátit eventuální překompenzaci (přeplatek) při závěrečné žádosti o platbu. Auditní orgán bude v rámci auditů tuto překompenzaci posuzovat jako podporu poskytnutou ex ante na průmyslový výzkum. Odpadá tedy nutnost řešit případné přeplatky v rámci jednotlivých etap projektu.


Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb.

Uplatnění výjimky dle ustanovení § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nebo § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, se týká pořízení služeb pro účely projektu v oblasti výzkumu a vývoje a umožňuje žadatelům o dotaci /příjemcům dotace upustit od povinnosti vypsat výběrové řízení na pořízení výše zmíněných služeb za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 29 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, resp. § 18 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách. Výběr z těchto 2 možností je podmíněn dobou uzavření smluvní dokumentací, tj. v době platnosti zákona č. 137/2006, nebo zákona č. 134/2016, protože realizace některých projektů z dále uvedených programů byla již zahájena. Ustanovení Řídícího orgánu OP PIK tedy teoreticky mohou využít žadatelé o dotaci/příjemci dotace v programech Aplikace, Spolupráce – Klastry – kolektivní výzkum a Proof of Concept. Dále upozorňujeme na účinnost tohoto oznámení. Je ji třeba vnímat tak, že se vztahuje nejen na všechny žádostí o platbu (příjemce využívá výjimku) podané po 26. 3. 2018, ale i pro všechny již podané  žádosti o platbu (příjemce využívá výjimku), kterým nebyla žádost o platbu dosud schválena.

Více informací naleznete v novince na webu API, případně v původní zprávě na webových stránkách MPO.


Informace pro žadatele

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v rámci Aplikace – Výzva I a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 411/2016 k výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 o navýšení alokace Výzvy I programu Aplikace OP PIK o 2 mld. Kč, z nichž 400 mil. Kč bude určeno pro velké podniky. Z nově stanovené celkové alokace Výzvy I programu Aplikace (4 mld. Kč) bude pro velké podniky určena podpora do výše 1,2 mld. Kč.


Upozornění pro žadatele

Vážení žadatelé, Vážení příjemci podpory,

s ohledem na skutečnost, že přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace je Rozpočet projektu, je nutné sledovat překročení/nedočerpání výdajů uvedených u jednotlivých rozpočtových položek v rámci každé etapy.

Před zahájením editace žádostí o platbu je nutné v případě nesouladu požadovaných výdajů v žádosti o platbu se schváleným Rozpočtem nejdříve kontaktovat svého projektového manažera prostřednictvím depeše, který navrhne další postup.

Děkujeme za spolupráci.


Upozornění pro žadatele

Vážení žadatelé,

Ve Výzvě I programu Aplikace byla aktualizována příloha Výkaz práce projektového pracovníka v projektu Aplikace. V dokumentu byl doplněn řádek Dovolená PV/EV s komentářem, jak vyplnit dovolenou ve Výkazu práce projektového pracovníka a v dokumentu Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné.

Dále byl zveřejněn nový dokument Přehled řešitelského týmu. Tabulka slouží především pro účely žádosti o změnu, jejímž předmětem je změna členů řešitelského týmu, výše úvazků jednotlivých členů týmu na projektu nebo za etapu, či výše mzdy pracovníků za práci na projektu. Žadatele/příjemce podpory, kteří plánují podat žádost o změnu z výše uvedených důvodů, žádáme, aby tabulky využívali. Využívání tabulky jim ulehčí práci při vyplňování žádosti o platbu a projektovým manažerům zrychlí proces administrace při kontrole těchto žádostí. Děkujeme za spolupráci.


Základní charakteristiky:

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Žadatelem/i; příjemce/i podpory mohou být podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014); žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí; v případě konsorcií vystupuje jako hlavní příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, další subjekty vystupují jako spolupříjemci, resp. účastníci projektu, kteří mají vlastní rozpočet a případně i odlišné míry podpory.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace 1mil. – 100mil. Kč
 • max. míra podpory za celý projekt: 70% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE C 10 – 11, 13 – 18, 20 – 33; D 35, E 38; F 41 – 43, J 58, 59, 61 – 63, M 69 – 72, 74, 75, N 78, S 95 (viz příloha výzvy č. 3)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • shoda projektu s Národní RIS3 strategií13 bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • Každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti 14, ve kterých vystupuje jako hlavní příjemce). V případě projektů, které budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami, ovládající a ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, bude rovněž použito omezení maximálně čtyř projektů.

Systém sběru žádostí:

 • kolový

 

Soubory