Posuzování podniku v obtížích v OP TAK

14. 04. 2023 | Novinky OP TAK

V Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP TAK“) nemůže být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“) žádnému žadateli, který je podnikem v obtížích. Nejedná se však o specifickou podmínku OP TAK, definici tzv. podniku v obtížích obsahuje Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách (dále jen „GBER“) a jednotný metodický výklad včetně detailního způsobu vyhodnocení kritérií podniku v obtížích upravuje centrální metodika Ministerstva pro místní rozvoj nazvaná Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU.

Přestože je v OP TAK kontrola kritérií podniku v obtížích prováděna pouze na vzorku projektů, který je stanoven na základě dvou hlavních aspektů, a to výše požadované dotace a vybrané položky účetní závěrky žadatele o podporu, je třeba opětovně zdůraznit, že podnikem v obtížích nemůže být žádný z žadatelů, kterému má být v OP TAK poskytnuta dotace. Je tedy plně na zodpovědnosti žadatele, aby si před vydáním RoPD dostatečně ověřil, že žádné z kritérií podniku v obtížích neplní. Nejlepším způsobem, jak dané ověřit, je využití Formuláře pro posouzení podniku v obtížích zveřejněného na webu API a MPO, který obsahuje přehledné poznámky k jeho vyplnění a po vyplnění požadovaných hodnot automaticky vyhodnotí, zda některé z kritérií podniku v obtížích žadatel plní a je tedy podnikem v obtížích či nikoliv. V rámci Čestného prohlášení žadatele k RoPD pak žadatel mimo jiné prohlašuje, že není podnikem v obtížích a že ověření plnění podmínek podniku v obtížích provedl žadatel i ve vztahu ke skupině podniků v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce z OP TAK obecná část. Pokud by při následné kontrole projektu bylo zjištěno, že žadatel uvedl neúplné či nepravdivé informace (a to i v rámci čestného prohlášení), tedy že podnikem v obtížích není, přestože k datu vydání RoPD některé z relevantních kritérií plnil, mohlo by dané vést k budoucímu odnětí dotace a případnému vrácení již vyplacených finančních prostředků.

Je na místě zdůraznit také skutečnost, že posuzování kritérií podniku v obtížích se nevztahuje pouze na samotného žadatele, ale také na podniky, které jsou s žadatelem propojeny ve smyslu Definice MSP (tj. Příloha č. I GBER). Za propojené jsou touto optikou považovány podniky, mezi nimiž a žadatelem existuje některý ze vztahů popisovaný v čl. 3 odst. 3 Definice MSP. Zpravidla se jedná o vztah, kdy jeden podnik drží v druhém většinový majetkový podíl či většinu hlasovacích práv. Zohledňovat je nutné přímé i nepřímé vazby a v neposlední řadě také vazby prostřednictvím fyzických osob. Vzhledem k tomu, že je nutné do Formuláře pro posouzení podniku v obtížích vyplnit vybrané údaje z konsolidované účetní závěrky skupiny (případně údaje za jednotlivé propojené podniky, pokud skupina nekonsoliduje), tak by měl žadatel s dostatečným předstihem pamatovat na to, aby si relevantní údaje včas zajistil, obzvlášť, sídlí-li některý z propojených podniků v zahraničí. Je-li celá skupina, tj. žadatel a s ním propojené podniky, vyhodnocena jako podnik v obtížích, není možné žadateli vydat RoPD. Plní-li některé z kritérií podniku v obtížích sám žadatel a skupina jako celek nikoliv, může skupina žadateli poskytnout nezbytné prostředky, aby již kritéria podniku v obtížích nenaplňoval. Po doložení mimořádné účetní závěrky je možné žadateli RoPD vydat. Pokud některé z kritérií podniku v obtížích plní propojený podnik žadatele, ale sám žadatel ani skupina nikoliv, na vydání RoPD daná skutečnost vliv mít nebude.

Tento článek vyšel také v zpravodaji „tak“ č. 3, který naleznete zde.