Vysokorychlostní internet – výzva I

Vyhlášení výzvy

10. 06.

2024

Zahájení příjmu

01. 08. 2024

09:00:00

Ukončení příjmu

31. 10. 2024

20:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je zavádění veřejných širokopásmových sítí elektronických komunikací, které umožní rychlý a spolehlivý přístup ke službám elektronických komunikací a internetu na sítích VHCN pro domácnosti, podniky, školy, úřady a další aktéry.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Aktivita I.
Zavádění optických přípojných sítí (backhaul) do obcí:

 • Budování nových optických přípojných sítí
 • Modernizace stávajících přípojných sítí
 • Zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných optických přípojných sítí.

Aktivita II.
Zavádění přístupových sítí VHCN:

 • Budování nových přístupových sítí s parametry VHCN
 • Modernizace stávající infrastruktury přístupových sítí, aby dosáhla parametrů VHCN

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • MSP a velké podniky
 • OSS, příspěvkové organizace

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 268 mil. Kč pro projekty realizované v MRR a minimálně 1,25 mil. Kč a maximálně 325 mil. Kč pro projekty realizované v  PR.

Míra podpory:

 • MRR (Méně rozvinuté regiony): 85 %
 • PR (Přechodové regiony): 70 %
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Přímé náklady

 • zavádění pasivní síťové infrastruktury
 • investiční výdaje na aktivní prvky sítí
 • jiné způsoby realizace infrastruktury

Nepřímé náklady

 • paušální částka 7 % z přímých nákladů
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen
 • Výzva je určena pouze podnikatelům v elektronických komunikacích, kteří oznámili Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) podnikání podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb.

Minimální požadavky na VHCN

 • kategorie A (bílá na úrovni 30 Mb/s) – min. cílová rychlost 150 / 50 Mb/s
 • kategorie B (bílá na úrovni 100 Mb/s) – min. cílová rychlost 1 Gb/s / 200 Mb/s
 • kategorie C (šedá na úrovní 100 – 300Mb/s) – min. cílová rychlost 1 Gb/s / 200 Mb/s