Úspory energie – výzva II

Vyhlášení výzvy

10. 05.

2024

Zahájení příjmu

24. 05. 2024

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 10. 2025

10:00:00

Otevřená výzva

Snížení energetické náročnosti podnikatelských nemovitostí a úspory energií v podniku.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy.
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy.)
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu;

Další aktivity viz kap. 4.1 Výzvy.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Celkové způsobilé výdaje musí být min. ve výši 625 tis. Kč a max. do výše 2 mld. Kč. 

Míra podpory:

 • 30 – 80 % Celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory, velikost podniku a typ podporované aktivity.

Více viz kap. 9.1 Výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • výdaje na organizaci výběrových řízení
Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem.
 • Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí.
 • Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu
  de minimis, tj. max max. 300 tis. EUR za dobu 3 let.
 • Alternativní investice bude aplikována pouze na opatření mimo renovaci budov, dle čl. 38 GBER.
 • Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2026.