Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I

Vyhlášení výzvy

05. 04.

2023

Zahájení příjmu

01. 06. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 12. 2024

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k:

 1. robotizaci, automatizaci, digitalizaci
 2. web, cloud
 3. komunikační a identifikační infrastruktura.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malý a střední podnik

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Proces podání žádosti o podporu:

 1. Konkrétní MAS vyhlásí výzvu.
 2. Žadatel u této MAS podá žádost.
 3. MAS vydá stanovisko o souladu projektu s její schválenou strategií.
 4. Žadatel podá žádost o podporu v IS KP21+.
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 125 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • služby
 • nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)
Specifika a omezení:

 • Cílové území: území MAS se schváleným programovým rámcem mimo obcí nad 25 tis. obyvatel a hl. města Prahy.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 2 mil. Kč.
 • Projekt je jednoetapový a dotace na je proplácena ex post.
 • Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem.
 • MAS – Místní akční skupina. Společenství složené ze subjektů, které zastupují místní zájmy svého regionu.
 • CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj – integrovaný nástroj rozvoje území vedený místními akčními skupinami.
 • Žádost o podporu v IS KP21+ musí kontrasignovat MAS.
 • Souhlasné stanovisko MAS je povinnou přílohou žádosti o podporu v IS KP21+.
 • Mapa všech MAS v ČR je k dispozici na www.nsmascr.cz.