Technologické platformy – výzva II

Vyhlášení výzvy

28. 06.

2024

Zahájení příjmu

15. 07. 2024

10:00:00

Ukončení příjmu

11. 11. 2024

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
 • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2 mil. Kč a maximálně 10 mil. Kč.

Míra podpory:

 • Maximálně 75 % způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady
 • HW a SW
 • služby poradců, expertů a studie
 • semináře, konference.
 • marketing a propagace.
 • nájemné
 • režijní náklady
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.
 • Akční plán pro digitální a zelenou transformaci bude zpracován a předložen do 18 měsíců od data podání žádosti o podporu.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 300 tis. EUR za dobu 3 let.
 • TP zajistí veřejné představení akčního plánu v průběhu realizace projektu.
 • Horizon Europe je Grantový program Evropské unie pro výzkum a inovace pro období 2021-2027.