Technologické platformy – výzva I

Vyhlášení výzvy

16. 01.

2023

Zahájení příjmu

23. 01. 2023

09:00:00

Ukončení příjmu

14. 04. 2023

12:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

6. 4. 2023: V souladu s Metodikou osobních nákladů byla do souborů Výzvy vložena Povinná příloha podnikatelského záměru definující zaměstnance, jejichž mzda vstupuje do způsobilých výdajů projektu. Upozorňujeme žadatele na dokládání přílohy již v rámci podání žádosti o podporu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
 • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Malé a střední podniky (MSP)
 • Velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Minimální výše na projekt je 500 000 tis. Kč a maximální  výše 5 mil. Kč.

Míra podpory:

 • Maximálně 75 % způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje)

 • osobní náklady
 • HW a SW
 • služby poradců, expertů a studie
 • semináře, konference.
 • marketing a propagace.
 • nájemné
 • režijní náklady
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Akční plán pro digitální a zelenou transformaci bude zpracován a předložen za období 1,5 roku od data skutečného zahájení projektu.
 • TP zajistí veřejné představení akčního plánu v průběhu realizace projektu.
 • Horizon Europe je Grantový program Evropské unie pro výzkum a inovace pro období 2021-2027.