Spolupráce škol a firem – výzva I

Vyhlášení výzvy

05. 05.

2023

Zahájení příjmu

08. 06. 2023

15:00:00

Ukončení příjmu

29. 02. 2024

16:00:00

Uzavřená výzva

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

Informace pro žadatele a příjemce:

9. 11. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace vydává tento zpřesňující/vysvětlující pokyn k výkladu podmínek při realizaci a udržitelnosti projektů podpořených v rámci Výzvy I – Spolupráce škol a firem Podmínky a povinnosti žadatelů při realizaci projektů. Tyto podmínky budou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace a příjemci dotace je budou povinni plnit během doby realizace a udržitelnosti projektu.

8. 6. 2023: Příjem žádostí ve výzvě Spolupráce škol a firem byl obnoven.

17. 5. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu z technicko-administrativních důvodů pozastavilo příjem žádostí ve Výzvě Spolupráce škol a firem. Obnoven bude po napravení situace do 10 pracovních dnůPříjem žádostí bude adekvátně prodloužen.

Omlouváme se za komplikace.

19. 12. 2023: S ohledem na přibývající žádosti o prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do I. výzvy Spolupráce škol a firem ze strany potenciálních žadatelů o dotaci, na přerušení příjmu žádostí v délce 3 týdnů způsobené problémy na straně MPO a rezervu alokace Výzvy, rozhodl ŘO OP TAK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, o prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 29. 2. 2024, 16:00 hod.

FAQ k výzvě I

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Zavedení praktického vyučování ve firmě:
  MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 70 % celkových způsobilých výdajů
 • střední podnik – až 60 % celkových způsobilých výdajů
 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

A) Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):
• zařízení, stroje
• nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

B) Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:
• drobný hmotný majetek
• nábytek
• hardware a software
• materiál nezbytný pro výuku

C) Neinvestiční náklady:
• smluvní plnění instruktorů a lektorů
• služby koordinátorů vzdělávání
• provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Výstavba a rekonstrukce nemovitosti
  nejsou způsobilým výdajem.
 • Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.
 • Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

I. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).

II. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).

 • Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí.
 • Minimálně 3 účastníci v případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy.
 • Minimálně 5 účastníků v případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.
 • Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.