Spolupráce — Klastry – výzva II

Vyhlášení výzvy

11. 04.

2024

Zahájení příjmu

25. 04. 2024

11:00:00

Ukončení příjmu

05. 04. 2025

11:00:00

Otevřená výzva

Rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

 • Představení výzvy II. a ukázka podání žádosti o podporu v IS KP21+ ZÁZNAM WEBINÁŘE
Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) Kolektivní výzkum:

 • Výzkumné a vývojové aktivity, odpovídající inovačním potřebám podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti.

B) Sdílená infrastruktura:

 • Založení/rozvoj a vybavení centra klastru.

C) Rozvoj inovačního klastru:

 • Rozšiřování klastru a zvyšování kvality jeho
  řízení, zavádění pokročilých technologií,
  sdílení znalostí a internacionalizace.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • výzkumné organizace

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše dle aktivit a typu klastru – více kap. 9.2 Výzvy.

Míra podpory:

 • aktivita A): 25 – 70 %
 • aktivita B a C): 50 %
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • V aktivitě A) a B) může 1 žadatel (1 IČO) podat max. 2 žádosti o podporu.
 • V aktivitě C) pouze 1 žádost o podporu a zároveň nesmí mít aktivní žádost v aktivitě C) v I. Výzvě aktivity Spolupráce – klastry.
 • Nezralý klastr: minimálně 10 MSP + 1 organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Rozvinutý klastr: minimálně 10 MSP 2 organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Excelentní klastr: minimálně 15 MSP + 2 organizace pro výzkum a šíření znalostí
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Aktivita A)

 • osobní náklady
 • smluvní výzkum
 • konzultační služby
 • materiál
 • režijní náklady

Aktivita B)

 • stroje a zařízení včetně hardware a sítí
 • software a data
 • práva duševního vlastnictví

Aktivita C)

 • osobní náklady a cestovné
 • služby poradců, expertů a studie
 • marketing a propagace
 • semináře, konference
 • nájemné
 • režijní náklady
 • náklady na získání známky excelence ESCA (The European Secretariat for Cluster Analysis)

Soubory