Spolupráce – klastry – výzva I

Vyhlášení výzvy

16. 01.

2023

Zahájení příjmu

23. 01. 2023

09:00:00

Ukončení příjmu

21. 04. 2023

12:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy Spolupráce – Klastry je rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

6. 4. 2023: V souladu s Metodikou osobních nákladů byla do souborů Výzvy vložena Povinná příloha podnikatelského záměru definující zaměstnance, jejichž mzda vstupuje do způsobilých výdajů projektu. Upozorňujeme žadatele na dokládání přílohy již v rámci podání žádosti o podporu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A. kolektivní výzkum

B. sdílená infrastruktura

C. rozvoj inovačního klastru

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • Malé a střední podniky (MSP)
 • Výzkumné organizace

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • 1 – 40 mil. Kč (dle zvolené aktivity a zařazení klastru).

Míra podpory:

Aktivita A:

 • 35 – 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Aktivita B a C:

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů.
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit 1 projekt na každou podporovanou aktivitu.
 • Nezralý klastr: minimálně 10 MSP.
 • Rozvinutý klastr: minimálně 15 MSP.
 • Excelentní klastr: minimálně 20 MSP
 • Členem klastru musí být alespoň 1 organizace pro výzkum a šíření znalostí.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Pro aktivitu A a C:

 • osobní náklady
 • služby
 • režijní náklady

pro aktivitu C navíc:

 • marketing a propagace
 • semináře, konference
 • nájemné
 • získání známky excelence ESCA

Pro aktivitu B:

 • hmotný a nehmotný majetek
 • stavby a jejich technické zhodnocení
 • stoje a zařízení
 • HW s SW
 • práva duševního vlastnictví
 • nájemné

Soubory