Proof of Concept – výzva II

Vyhlášení výzvy

10. 04.

2024

Zahájení příjmu

24. 04. 2024

09:00:00

Ukončení příjmu

10. 09. 2024

11:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je posílit inovační potenciál podniků, které budou schopné vyvíjet a komercializovat nové produkty a řešení založené na výsledcích výzkumu a vývoje a využití pokročilých technologií.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Aktivita A

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh

Aktivita B

 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • small mid-caps
 • výzkumné organizace

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatel může mít uzavřené pouze
  jedno účetní období.
 • Jeden žadatel je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt v rámci aktivity A a 2 projekty v rámci aktivity B (z toho maximálně 1 projekt jako individuální žadatel a 1 projekt v účinné spolupráci). Tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • pro Aktivitu A minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 1 mil. Kč a maximálně 10 mil. Kč.
 • pro Aktivitu B minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 1 mil. Kč a do maximálně 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • míra podpory je definována konkrétní aktivitou, typem nákladů a velikostí podniku. Více viz kap. 9 Výzvy
Výstup projektu:

 • Aktivita A – Studie proveditelnosti

Studie bude sloužit jako podklad pro  realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností, včetně ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/ technologie/ služby na trh.

 • Aktivita B – Finální prototyp

Prototyp ověřený v provozních podmínkách a detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu, včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Způsobilé výdaje pro aktivitu A a B

Náklady dle čl. 25 GBER

 • osobní náklady
 • náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby
 • odpisy – náklady na nástroje a vybavení
 • režijní a provozní náklady vč. nákladů
  na materiály

Způsobilé výdaje pro aktivitu B 

Náklady dle čl. 28 GBER 

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí do podniku příjemce
 • náklady na získání a uznání patentů
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Náklady dle de minimis

 • investice do nehmotného a hmotného majetku