Proof of Concept – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

01. 09. 2022

10:00:00

Ukončení příjmu

30. 12. 2022

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, za účelem uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

28. 11. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP TAK (ŘO) informovalo o změně I. Výzvy aktivity OP TAK Proof of Concept. Vzhledem k přibývajícím žádostem o prodloužení termínu příjmu žádostí do I. Výzvy Proof of Concept ze strany žadatelů o dotaci, bude termín prodloužen o jeden měsíc z 30. 11. 2022 do 30. 12. 2022 v čase 10:00.

19. 10. 2022: Aktualizace Příručky pro podání žádosti o podporu – postup vyplnění záložky RIS3 v ISKP21+.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Aktivita A

 • aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh

Aktivita B

 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimálně ve výši 500 tis. Kč
 • maximálně do výše 5 mil. Kč (aktivita A)
 • maximálně do výše 20 mil. Kč (aktivita B)

Míra podpory:

 • 35 % – 70 % celkových způsobilých výdajů

Více o míře podpory viz kap. 9.1 výzvy

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Aktivita A + B

 • osobní náklady
 • náklady na konzultační a odborné služby
 • náklady na materiál
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • odpisy

Aktivita B

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatel může mít uzavřené pouze jedno účetní období.
 • Výstupem projektu aktivity A je studie proveditelnosti, která bude sloužit jako
  podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností.
 • Výstupem projektu aktivity B je závěrečná zpráva o provedených činnostech obsahující detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.