Potenciál – výzva I

Vyhlášení výzvy

19. 05.

2023

Zahájení příjmu

02. 06. 2023

09:00:00

Ukončení příjmu

31. 10. 2023

16:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy Potenciál je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Upozornění pro žadatele/příjemce:

20. 12. 2023: Byla vydána nová verze přílohy výzvy, Příloha 5 –  Nepodporované kategorie CZ NACE s účinností od 1. 1. 2024. Obsah přílohy zohledňuje požadavky článku 7 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER). Jedná se tedy o povinnosti, které plynou přímo z uvedených nařízení. V rámci již podaných projektů bylo ověřeno, že z hlediska CZ NACE splňují projekty požadavky nařízení, resp. přílohy.

22. 9. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně výzvy I. programu OP TAK Potenciál. Vzhledem k přibývajícím žádostem o prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do I. výzvy Potenciál ze strany žadatelů o dotaci, bude termín prodloužen do 31.10. 2023 v čase 16:00 hod.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • small-mid caps
 • mid caps

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Nepodporované aktivity

 • prostá obnova majetku
 • výrobní aktivity a produktivní investice.
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Míra podpory:

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • investice do budov (novostavby a stavební úpravy)
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost.
 • Small mid-caps jsou velké podniky, které mají nejvýše 499 zaměstnanců.
 • Mid-caps jsou velké podniky,
  které mají nejvýše 3000 zaměstnanců.
 • Náklady na investice do budov
  jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů
 • Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.