Potenciál – výzva I

Vyhlášení výzvy

19. 05.

2023

Zahájení příjmu

02. 06. 2023

09:00:00

Ukončení příjmu

25. 09. 2023

16:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy Potenciál je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • small-mid caps
 • mid caps

Systém sběru žádostí:

 • kolový

Nepodporované aktivity

 • prostá obnova majetku
 • výrobní aktivity a produktivní investice.
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Míra podpory:

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • investice do budov (novostavby a stavební úpravy)
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost.
 • Small mid-caps jsou velké podniky, které mají nejvýše 499 zaměstnanců.
 • Mid-caps jsou velké podniky,
  které mají nejvýše 3000 zaměstnanců.
 • Náklady na investice do budov
  jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů
 • Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.