Poradenství – výzva I

Vyhlášení výzvy

27. 03.

2023

Zahájení příjmu

17. 04. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

04. 09. 2023

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je podpora nákupu poradenských služeb pro MSP za účelem získání certifikátů nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na:

 1. Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
 2. Zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50 % z prokázaných celkových způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Nákup externích poradenských služeb zaměřených na:

 1. Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl
 2. Zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Výdaje na nákup certifikátů nebo výdaje spojené se získáním značky OHV nejsou způsobilými výdaji.
 • V rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu a) i b).
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit max. 3 aktivní žádosti k aktivitě a) a max. 2 aktivní žádosti k aktivitě b), celkem tedy maximálně 5 aktivních žádostí.
 • V případě, že žadatel předloží v rámci aktivity a) více než 1 žádost o podporu, předmět certifikace, na nějž bude čerpána poradenská služba, nesmí být v těchto žádostech totožný.
 • V případě, že žadatel předloží v rámci aktivity b) více než 1 žádost o podporu, musí se jednat o žádosti s odlišným místem realizace projektu.