Partnerství znalostního transferu – výzva I

Vyhlášení výzvy

16. 01.

2023

Zahájení příjmu

27. 01. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

28. 04. 2023

10:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

6. 4. 2023: V souladu s Metodikou osobních nákladů byla do souborů Výzvy vložena Povinná příloha podnikatelského záměru definující zaměstnance, jejichž mzda vstupuje do způsobilých výdajů projektu. Upozorňujeme žadatele na dokládání přílohy již v rámci podání žádosti o podporu.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí  za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to konkrétně:

a) zaváděním pokročilých technologií v podniku

b) vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu

c) zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)
 • znalostní organizace

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 8 mil. Kč.

Míra podpory:

 • MSP maximálně 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • výzkumné organizace nezakládající veřejnou podporu maximálně 85 %.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.
 • Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím.

 

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty.
 • Znalostní transfer je realizován za účasti Asistenta znalostního transferu (absolventa magisterského či doktorského studia) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
 • Na pozici Asistenta/Asistentů musí být vyhlášeno výběrové řízení.
 • Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu.