Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I

Vyhlášení výzvy

16. 08.

2023

Zahájení příjmu

06. 09. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

13. 12. 2024

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, konkrétně podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

18. 6. 2024: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o změně nařízení podpory malého rozsahu (de minimis), kdy Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis bylo nahrazeno aktuálním Nařízením Komise (EU) č. 2023/2381 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L, 15. 12. 2023, str. 1-12).

Dle nařízení č. 2023/2831 je možné jednomu podniku poskytnout podporu de minimis do maximální výše 300 000 eur za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory).

V souvislosti s výše uvedenou změnou byl upraven text Výzvy a příloh č. 3, 6 a 8.

Změny jsou platné k 18. 6. 2024.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem.

 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

 

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
Míra podpory:

A) Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE – biometanu

 • Malý podnik: 65 %
 • Střední podnik: 55 %
 • Velký podnik: 45 %

 

B) Ostatní způsobilé výdaje, které nesouvisí přímo s výrobou energie z OZE – biometanu

 • Malý podnik: 50 %
 • Střední podnik: 40 %
 • Velký podnik: 30 %

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • projektová dokumentace

 

Více viz příloha č. 3 Vymezení způsobilých výdajů

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30 6. 2027.

Způsobilé výdaje přímo související s výrobou energie z OZE – biometanu:

 • Zařízení pro úpravu surového bioplynu na biometan včetně zařízení, jejichž technologie je umístěna mezi vyrobeným surovým bioplynem a výstupem z koncového zařízení pro úpravy surového bioplynu na biometan.

Ostatní Způsobilé výdaje přímo nesouvisející s výrobou energie z OZE – biometanu:

 • Zařízení, jejichž technologie je umístěna za výstupem z koncového zařízení pro úpravu surového bioplynu na biometan.

 

Další podmínky výzvy viz příloha č. 5 – Specifické podmínky výzvy