Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II

Vyhlášení výzvy

14. 06.

2024

Zahájení příjmu

28. 06. 2024

14:00:00

Ukončení příjmu

31. 10. 2025

14:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba větrných elektráren

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3,070 mil. Kč a maximálně 66,7 mil. EUR.

Míra podpory:

 • malý podnik: 65 %
 • střední podnik: 55 %
 • velký podnik: 45 %
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • projektová dokumentace
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2027.
 • Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí.
 • Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen.