Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

08. 09. 2022

14:00:00

Ukončení příjmu

31. 08. 2023

12:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Informace pro žadatele a příjemce

Dne 28. 7. 2023: Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. v aktivitě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny 

Řídicí orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014) vzešlé v platnost 30. 6. 2023. Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně není možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny. Výzva bude přepracována tak, aby nové nastavení odpovídalo požadavkům revidovaného nařízení GBER. Dále upozorňujeme žadatele, kteří hodlají podat žádost do výzvy I. v aktivitě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny před ukončením jejich příjmu, že Řídicí orgán musí vydat všechna Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „RoPD“) nejpozději do 31. 12. 2023, neboť po tomto datu již lze vydávat RoPD výhradně podle nového znění GBER, s nímž však výzva I. bohužel není (a nemůže být) v souladu. Pokud je tedy zřejmé, že plánovaný projekt nezíská veškeré podklady k vydání RoPD (například stavební povolení) do 30. 11. 2023, doporučujeme takový projekt vůbec neregistrovat a vyčkat s jeho podáním na novou výzvu.

Oznamujeme proto tímto, že příjem žádostí do výzvy I. v aktivitě Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK bude ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00. Nová výzva s upravenými podmínkami pak bude opětovně vyhlášena v závislosti na délce nezbytných procesů spojených s vyjasněním příslušných článků nového GBER. Plánovaný termín je přelom roku 2023/2024.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba větrných elektráren

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.

Míra podpory:

 • 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • projektová dokumentace*

*náklady na projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu budou dotovány v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • V případě více projektů od 1 žadatele nesmí být projekt uměle rozdělen tím způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 15 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt.
 • Žadatel musí nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu předložit licenci na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).
 • Průměrná doba ročního využití instalovaného výkonu za dobu prvních 5 let provozu splňuje minimálně hodnotu 15%, což je hodnota zohledňující volatilitu větrných podmínek v období 20ti let předpokládané doby životnosti a odpovídá době ročního využití max. instal. výkonu ve výši cca 1 300 hodin.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.