Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

08. 09. 2022

14:00:00

Ukončení příjmu

01. 02. 2024

14:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • výstavba větrných elektráren

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.

Míra podpory:

 • 50 – 80 % celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • inženýrská činnost
 • projektová dokumentace*

*náklady na projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu budou dotovány v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • V případě více projektů od 1 žadatele nesmí být projekt uměle rozdělen tím způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 15 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt.
 • Žadatel musí nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu předložit licenci na výrobu elektrické energie, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).
 • Průměrná doba ročního využití instalovaného výkonu za dobu prvních 5 let provozu splňuje minimálně hodnotu 15%, což je hodnota zohledňující volatilitu větrných podmínek v období 20ti let předpokládané doby životnosti a odpovídá době ročního využití max. instal. výkonu ve výši cca 1 300 hodin.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.