Marketing – výzva II

Vyhlášení výzvy

27. 06.

2024

Zahájení příjmu

29. 07. 2024

10:00:00

Ukončení příjmu

28. 03. 2025

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

 • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

 • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
 • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 400 000 Kč a maximálně 4,9 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů.
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • náklady na účast na výstavách/veletrzích
 • doprava
 • marketingové a propagační materiály
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • V rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na výstavě nebo veletrhu.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.
 • Ve výzvě jsou uplatňovány zjednodušené metody vykazování (ZMV).
 • Způsobilé výdaje (ZV) jsou stanoveny podle předem definovaného výpočtu na základě počtu účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.
 • Příjemce není povinen vykazovat ZV účetním dokladem a vést oddělené účetnictví.
 • Více o ZMV viz příloha č.2 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část.