Inovační vouchery – výzva II

Vyhlášení výzvy

16. 01.

2023

Zahájení příjmu

01. 02. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 05. 2024

23:59:00

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

11. 6. 2024: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že navyšuje alokaci této výzvy o 10 648 498,50 Kč na celkovou sumu 160 648 498,50 Kč (z původní sumy 150 mil. Kč). Navýšení alokace umožní podpořit žádosti o podporu splňující podmínky přijatelnosti a formální náležitosti podané v prodlouženém termínu (z 1.2.2024 do 31.5.2024).

13. 12. 2023: Aktivita Inovační vouchery je v rámci OP TAK vyhlašována v režimu de minimis. Evropská komise k dnešnímu dni nepřijala konečné znění novely Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „Nařízení“), které by dle aktuálních informací ÚOHS mělo být přijato v prosinci tohoto roku a být účinné od 1. 1. 2024.
Novela Nařízení mj. navyšuje limit podpory de minimis, ale také stanovuje nové povinnosti a mechanismy výpočtu limitu podpory de minimis. Především se dle posledního návrhu Nařízení má změnit počítání tříletého rozhodného období a nově má také existovat povinnost u poskytnutých podpor evidovat klasifikaci ekonomických činností (NACE).

Protože dosud není známo finální znění Nařízení, nebylo možné zahájit úpravy registru de minimis a související nezbytné úpravy národního právního předpisu. Dle vyjádření ÚOHS bude práce na úpravách zahájena neprodleně po přijetí novelizovaného Nařízení. Do doby, než budou uvedené úpravy provedeny, současná podoba registru de minimis neumožní od 1. 1. 2024 provést záznamy podpor de minimis tak, aby byly v souladu s novým Nařízením, tedy ani poskytovat navýšené limity podpory de minimis.
Bude nutno využít přechodná ustanovení novelizovaného Nařízení a poskytovat podpory de minimis podle stávajícího Nařízení, vč. stávajících limitů, a to do doby, než budou provedeny nezbytné úpravy, maximálně však do 30. 6. 2024.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Řídící orgán rozhodl prodloužit lhůtu pro příjem žádostí u výzvy II. Inovační vouchery do 31. 5. 2024.

30. 5. 2024: V souvislosti se změnou nařízení de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis) a spuštěním upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu k 1.6.2024 bylo aktualizováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Prohlášení k de minimis.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (ZV):

a) 75 % v případě, že ZV = 66 667 – 499 999 Kč

b) 50 % v případě, že ZV = 500 000 – 1 999 999 Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
 • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
 • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
 • Tvorba nových metod či procesů.
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období.