Inovační vouchery – výzva II

Vyhlášení výzvy

16. 01.

2023

Zahájení příjmu

01. 02. 2023

10:00:00

Ukončení příjmu

01. 02. 2024

11:00:00

Otevřená výzva

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky (MSP)

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (ZV):

a) 75 % v případě, že ZV = 66 667 – 499 999 Kč

b) 50 % v případě, že ZV = 500 000 – 1 999 999 Kč

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
 • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
 • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
 • Tvorba nových metod či procesů.
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období.