Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

01. 09. 2022

10:00:00

Ukončení příjmu

29. 02. 2024

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

13. 12. 2023: Aktivita Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví je v rámci OPTAK vyhlašována v režimu de minimis. Evropská komise k dnešnímu dni nepřijala konečné znění novely Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „Nařízení“), které by dle aktuálních informací ÚOHS mělo být přijato v prosinci tohoto roku a být účinné od 1. 1. 2024.
Novela Nařízení mj. navyšuje limit podpory de minimis, ale také stanovuje nové povinnosti a mechanismy výpočtu limitu podpory de minimis. Především se dle posledního návrhu Nařízení má změnit počítání tříletého rozhodného období a nově má také existovat povinnost u poskytnutých podpor evidovat klasifikaci ekonomických činností (NACE).

Protože dosud není známo finální znění Nařízení, nebylo možné zahájit úpravy registru de minimis a související nezbytné úpravy národního právního předpisu. Dle vyjádření ÚOHS bude práce na úpravách zahájena neprodleně po přijetí novelizovaného Nařízení. Do doby, než budou uvedené úpravy provedeny, současná podoba registru de minimis neumožní od 1. 1. 2024 provést záznamy podpor de minimis tak, aby byly v souladu s novým Nařízením, tedy ani poskytovat navýšené limity podpory de minimis.
Bude nutno využít přechodná ustanovení novelizovaného Nařízení a poskytovat podpory de minimis podle stávajícího Nařízení, vč. stávajících limitů, a to do doby, než budou provedeny nezbytné úpravy, maximálně však do 30. 6. 2024.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Řídící orgán rozhodl prodloužit lhůtu pro příjem žádostí u výzvy I Inovační vouchery-ochrana práv průmyslového vlastnictví do 29. 2. 2024.

19. 10. 2022: Aktualizace Příručky pro podání žádosti o podporu – postup vyplnění záložky RIS3 Specifický cíl v ISKP21+.

Doporučení pro žadatele k realizaci výběrových řízení

FAQ k výzvě I

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Kdo může žádat (příjemci podpory):  

 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

Míra podpory:

 • 75 % celkových způsobilých výdajů
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby patentových zástupců

může být zaúčtováno jako investiční nebo neinvestiční výdaj

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis.
 • Žadatelé o podporu mohou podat libovolný počet žádostí o podporu, není však možné podat více žádostí o podporu na ochranu práv průmyslového vlastnictví, jejichž výstupy se vztahují ke stejnému řešení, a to jak technickému, designovému či grafickému.

Nepodporované aktivity: 

 • udělení národního (v ČR) patentu, pokud nebyl udělen před zveřejněním patentové přihlášky ve věstníku mezinárodního úřadu
 • udělení mezinárodního patentu
 • udržovací poplatky a prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví