Inovace – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

01. 09. 2022

12:00:00

Ukončení příjmu

30. 11. 2022

23:59:59

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

12. 6. 2023: Řídicí orgán OP TAK oznámil, že u aktivity Inovace – výzva I. bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 60 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí. Bodová hranice je v souladu s Modelem hodnocení výzvy I Inovace.

20. 3. 2023: Řídicí orgán OP TAK oznámil, že u aktivity Inovace – výzva I bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 70 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí.

Cílem výzvy I Inovace je podpora inovační výkonnosti domácích firem a posílení jejich konkurenceschopnosti, proto se Řídicí orgán rozhodl pro stanovení bodové hranice, aby umožnil co nejrychlejší realizaci projektů.

19. 10. 2022: Aktualizace Příručky pro podání žádosti o podporu – postup vyplnění záložky RIS3 v ISKP21+.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
 • Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • small mid-caps (velké podniky s max. 499 zaměstnanci)

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Míra podpory:

 • 20 – 60 % Celkových způsobilých výdajů
 • konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory – více viz kap. 9.1 výzvy
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti*
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví*
 • certifikace produktů*

*podpora v režimu de minimis

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • V projektech musí být využity výsledky výzkumu a vývoje (vlastního, vzniklé ve spolupráci nebo v podobě transferu technologie).
 • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek mohou tvořit max. 50 % výdajů na dlouhodobý hmotný majetek.
 • Výdaje na stavbu mohou tvořit max. 20 % výdajů na technologie.
 • Podporovány jsou inovace technologické úrovně připravenosti – TRL 5 a vyšší.
 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen.