Digitální podnik – digitální podnik – výzva I

Vyhlášení výzvy

28. 06.

2024

Zahájení příjmu

15. 07. 2024

10:00:00

Ukončení příjmu

31. 03. 2025

10:00:00

Otevřená výzva

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných pokročilých nevýrobních technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • Digitální transformace firmy – nákup nevýrobních technologií
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů, SW typu WMS
 • Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy
 • Vytvoření digitálního dvojčete

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky

Systém sběru žádostí:

 • průběžný
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2,5 mil Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Míra podpory:

 • 25 % – 60 % z celkových způsobilých výdajů dle regionu
Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

Přímé náklady:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Služby a ostatní výdaje.

Nepřímé náklady:

 • Povinná položka rozpočtu projektu, jejichž hodnota je 7 % z přímých nákladů.
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.
 • Výběrem jedné nebo kombinací podporovaných aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v digitalizaci.
 • Podporováno není pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu
  předmětu podnikání firmy žadatele (core business).
 • Projekt musí být max. dvouetapový.
 • Projekt může mít až 10 míst realizace.
 • Projekt musí splňovat podmínky tzv. počáteční investice:

a) Založení nové provozovny

b) Rozšíření kapacity stávající provozovny.

c) Zásadní změna celkového výrobního postupu.

d) Rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny.