Aplikace – výzva I

Vyhlášení výzvy

15. 08.

2022

Zahájení příjmu

01. 09. 2022

14:00:00

Ukončení příjmu

28. 02. 2023

14:00:00

Uzavřená výzva

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Upozornění pro žadatele a příjemce:

16. 4. 2024: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o zveřejnění přílohy Formulář žádosti o změnu a aktualizaci přílohy Aktualizovaný seznam pracovních pozic. ŘO žádá příjemce, kteří plánují podat žádost o změnu, o využití zveřejněných dokumentů.

30. 1. 2024: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o aktualizaci přílohy č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce v OP TAK zvláštní část – přehled změn je uveden v tabulce dokumentu „Přehled provedených změn.

17. 1. 2024: Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo o pokroku v rámci věcného hodnocení podaných žádostí o podporu ve výzvě Aplikace I (OP TAK). V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se již podařilo ukončit většinu oponentních řízení, což umožňuje zaměřit veškeré kapacity a úsilí k dokončení věcného hodnocení 200 zbylých žádostí o podporu ve výzvě Aplikace I OP TAK, a u podpořených projektů (které získaly 76 a více bodů) již vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace. ŘO dále počítá s možností navýšení alokace výzvy.

17. 10. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK informovalo o aktualizaci přílohy č. 2 Pravidla pro žadatele a příjemce v OP TAK zvláštní část – přehled změn je uveden v tabulce dokumentu „Přehled provedených změn“ a o vydání Přílohy č. 6 – Vzoru Rozhodnutí o poskytnutí podpory a čestných prohlášení k RoPD.

22. 3. 2023: Z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách a urychlení realizace projektů Řídicí orgán OP TAK oznámil, že u aktivity Aplikace – výzva I bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 80 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí.

31. 1. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP TAK informovalo o změně harmonogramu Aplikace – výzva I a prodloužení doby příjmu žádostí o podporu do 28. 2. 2023; 14:00:00.

10. 1. 2023: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK informovalo o aktualizaci přílohy výzvy č. 11 – Čestného prohlášení – zapojení do programu podpory TREND. Aktualizací se zjednodušuje doložení nepodpoření návrhů projektů v soutěži TREND. Na základě dotazů byl vypracován návod na vyplnění čestného prohlášení. Prosíme žadatele o využívaní nové verze čestného prohlášení. V případě, že již byla žádost o podporu podána nebo již bylo vyplněno čestné prohlášení, není potřeba ho měnit, akceptovány budou obě verze.

23. 11. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK informovalo o aktualizaci přílohy výzvy – Tabulky rozpočtových položek, z důvodu opravy informace k možné výši odpisů a zaokrouhlování. Prosíme žadatele o využívaní nové verze tabulky.

18. 10. 2022: Aktualizace Příručky pro podání žádosti o podporu – postup vyplnění záložky RIS3 v ISKP21+.

11. 10. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK informovalo o aktualizaci přílohy výzvy – Tabulky rozpočtových položek, z důvodu úpravy podmíněného formátování na posledním listě „Rozpočet“. Prosíme žadatele o využívaní nové verze tabulky.

26. 9. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP TAK informovalo o změně harmonogramu Aplikace – výzvy I a prodloužení doby příjmu žádostí o podporu, a to z původního termínu 30. 11. 2022; 14:00:00 do 31. 1. 2023; 14:00:00.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Průmyslový výzkum

 • Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj

 • Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzické a právnické osoby
 • výzkumné organizace

Systém sběru žádostí:

 • kolový
Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 125 mil. Kč

Míra podpory:

 • 25 – 85 % celkových způsobilých výdajů

konkrétní míra podpory viz kap. 9.1 výzvy.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky
Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Podporovanými výstupy projektu jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • Velký podnik (včetně mid-caps a small mid-caps), je oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. dvě žádosti o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner).*
 • Malý a střední podnik je oprávněn předložit maximálně 3 projekty.*
 • V případě účasti velkého podniku s počtem zaměstnanců vyšším než 3000, musí vždy projekt realizovat ve spolupráci s malým či středním podnikem (MSP se musí vždy podílet minimálně 30% na celkových způsobilých výdajích projektu) a zároveň plnit definici účinné spolupráce. V rámci konsorcia je dále podporována i účast výzkumných organizací.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.

*nevztahuje se na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.

Soubory