Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů podpory OP PIK

29. 01. 2018 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo v pondělí 29.1.2018 Oznámení pro žadatele dotace programů podpory OP PIK k novelizaci Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že pro kategorii regionální investiční podpory byla zavedena nová povinnost a v rámci projektů všech výzev v režimu regionální podpory podle čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2017/1084, jejichž žadatelé/příjemci obdrží/obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace od 10. 1. 2018 (bez ohledu na to, kdy byla vyhlášena příslušná výzva) je vyžadováno předložení:

  • čestného prohlášení, že neuskutečnil přeshraniční přemístění do provozovny, pro kterou se podpora požaduje, během dvou let předcházejících žádosti o podporu a zároveň se zaváže, že tak neučiní až do doby dvou let po dokončení počáteční investice, na niž se podpora požaduje.
    U nových výzev, které budou vyhlášeny, již čestné prohlášení nebude požadováno k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale bude vyžadováno a bude se dokládat společně s žádostí o podporu na základě upravených podmínek dané výzvy.

Uvedená povinnost se tedy týká pouze podpor poskytovaných podle čl. 14 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, k nimž budou Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydána od 10. 1. 2018. U nových výzev se budou čestná prohlášení vyžadovat a dokládat již v žádosti o podporu.

Více informací o Nařízení 2017/1084 je možno nalézt na stránkách ÚOHS.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.