Oznámení pro žadatele a příjemce v oblasti veřejné podpory

06. 06. 2019 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jakožto Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vydává oznámení pro žadatele a příjemce podpory z OP PIK, týkající se veřejné podpory:

Vzhledem k nutnosti dodržet všechna pravidla unijní legislativy, byla k výzvám Nemovitosti II, ICT a sdílené služby – výzva II – Tvorba nových IS/ICT řešení, Inovace IV, Inovace V a Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV přidána příloha s názvem „Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitého majetku“. Žádáme všechny příjemce, aby v případě, že jejich projekt spadá do kategorie vymezené metodikou v bodu 1 a 2, tj. jedná se o podporu na zásadní změnu výrobního postupu nebo podporu na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, zpracovali interní dokument v souladu s touto metodikou a uložili ho k dokumentaci projektu.

V případě výzev Nemovitosti II a ICT a sdílené služby – výzva II –Tvorba nových IS/ICT řešení se povinnost týká všech příjemců. V případě výzev Inovace IV, Inovace V a Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV se daná povinnost týká pouze velkých podniků.