Oznámení pro příjemce dotace z programů prioritní osy 1 OP PIK

20. 09. 2017 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo aktualizované oznámení k problematice článku 61 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. u prioritní osy 1 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dne 3. 8. 2017 publikoval řídící orgán na stránkách MPO Oznámení pro příjemce dotace programů PO1 OP PIK, které se týkalo aplikace článku 61 (odst. 3 písm. a) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013. Toto opatření se týkalo všech projektů, které vytvářejí po dokončení čisté příjmy, mají celkové způsobilé výdaje vyšší než 1 mil. EUR (počítáno kurzem Evropské komise platným v měsíci, kdy bylo vydáno rozhodnutí) a jejichž příjemci nesplňují definici malého a středního podniku.

MPO ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a s Ministerstvem financí dosáhlo finálního výkladu Evropské komise, který v případě aplikace paušální sazby pro operace v sektoru výzkumu, vývoje a inovací dle Nařízení Komise (EU) č. 2015/1516 umožňuje ve výzvách INOVACE a POTENCIÁL poskytnout plnou míru podpory dle Obecného nařízení o blokových Výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014), a to s ohledem na skutečnost, že aplikací Obecného nařízení o blokových výjimkách dochází k poskytování nižší míry podpory než jakou by bylo možno poskytnout při použití paušální sazby pro operace v sektoru výzkumu, vývoje a inovací.

Na základě této skutečnosti řídící orgán OP PIK oznamuje, že u projektů, u nichž může být aplikována paušální sazba pro operace v sektoru výzkumu, vývoje a inovací, není nutné míru podpory dotací ve výzvách v programu INOVACE a POTENCIÁL snižovat a proplácení žádostí o platbu bude probíhat standardním způsobem.

Původní zpráva je k dispozici v novince Ministerstva průmyslu a obchodu.