Kvalifikace u výběrových řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP TAK

14. 04. 2023 | Novinky OP TAK

Rozdíly v kvalifikaci dle Pravidel pro OP TAK oproti OP PIK

U zakázek zadávaných v režimu Pravidel pro výběr dodavatelů v OP TAK obdobně jako u zakázek zadávaných v režimu Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK platí, že požadavky na prokázání kvalifikace zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovit může, nejedná se však o jeho povinnost. V OP TAK došlo v této oblasti k dalšímu rozvolnění povinností zadavatele a nově platí, že pokud se zadavatel rozhodne kvalifikaci po dodavatelích požadovat, není již limitován požadavky na kvalifikaci, která jsou přípustná pro nadlimitní režim, konkrétně požadavky na základní způsobilost dle § 74, profesní způsobilost dle § 77, ekonomickou kvalifikaci dle § 78 a technickou kvalifikaci dle § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Dodržení základních zásad při stanovení kvalifikace

V praxi to tedy znamená, že zadavatel nemusí požadovat žádnou kvalifikaci, případně může požadovat i takovou, kterou ZZVZ pro nadlimitní režim neumožňuje. Zde je však na místě zdůraznit, že při stanovení kvalifikace je zadavatel stále vázán zásadami postupu zadavatele a požadovaná kvalifikace se tedy musí vztahovat k předmětu zakázky a schopnosti dodavatele danou zakázku plnit, musí být přiměřená předmětu, rozsahu a složitosti zakázky, neoprávněně nesmí dojít k diskriminaci dodavatelů, kteří jsou schopni na základě objektivních skutečností zakázku plnit a požadavky na prokázání kvalifikace musí být v zadávacích podmínkách transparentně popsány.

Žadatelům/příjemcům, kteří zadávají zakázku v režimu Pravidel pro výběr dodavatelů v OP TAK nelze než doporučit, aby v případě, kdy se rozhodnou kvalifikaci po dodavatelích požadovat, v první řadě volili požadavky upravené ZZVZ a až pokud pro ně tyto požadavky nebudou dostatečné a nevedly by k výběru vhodného dodavatele, je možné požadovat kvalifikaci jinou. Vzhledem k tomu, že obdobně jsou upraveny podmínky pro použití kritérií kvalifikace dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení (§ 53, odst. 4 ZZVZ), lze konstatovat, že nad rámec kvalifikace upravené v ZZVZ pro nadlimitní režim lze požadovat například bezdlužnost (závazky po splatnosti) vůči zadavateli nebo stanovení i jiných kritérií ekonomické kvalifikace, než je obrat dodavatele.

Když plní požadovanou kvalifikaci pouze jeden dodavatel

Při stanovení požadavků na kvalifikaci, a to ať už v ZZVZ upravených či jiných, je třeba vždy pamatovat, že přestože účelem kvalifikace je určité zúžení okruhu dodavatelů s cílem zvýšení míry jistoty úspěšné realizace předmětu plnění zakázky, musí omezení vést k výběru odborně zdatného, dostatečně zkušeného a spolehlivého obchodního partnera, nikoliv však k nedůvodné diskriminaci jinak vhodných dodavatelů, kteří by byli schopni zakázku řádně plnit.

Zadavatel by měl před vyhlášením výběrového řízení posoudit, zda jím zvolená kritéria kvalifikace potenciální dodavatelé na relevantním trhu plní či nikoliv. V případě, že kritéria plní pouze velmi omezený okruh dodavatelů, případně dokonce jen jeden, pak by měl zadavatel zpozornět a podrobit kvalifikaci opakovanému kritickému zhodnocení, v rámci kterého u jednotlivých kritérií posoudí, zda jsou pro úspěšné plnění zakázky skutečně nezbytná. Své požadavky pak také musí být v rámci následné kontroly výběrového řízení schopen věcně a logicky odůvodnit.

K tématu postupů při výběrových řízeních dle Pravidel pro výběr dodavatele v OP TAK jsme již zveřejnili články:

Kdy má příjemce dotace v OP TAK povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů

Vybrané výjimky z postupů dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP TAK

Tento článek vyšel také v zpravodaji „tak“ č. 3, který naleznete zde.