Kdy má příjemce dotace v OP TAK povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů

10. 01. 2023 | Články

Článek aktualizován dne 16. 4. 2024

Vzhledem k tomu, že v současném programovém období došlo v OP TAK oproti OP PIK v oblasti výběru dodavatelů k několika významným změnám, ty nejzásadnější z nich představujeme blíže.

Před samotnou přípravnou fází výběrového řízení je nezbytné stanovit, zda má potenciální zadavatel povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen Pravidla) a jaký režim výběrového řízení zvolit.

Pravidly se nebudou řídit zadavatelé, kteří mají zákonnou povinnost zadat podlimitní či nadlimitní zakázku v některém ze zadávacích řízení dle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon).

Příjemce v OP TAK, kteří jsou povinni postupy upravenými v Pravidlech zadávat své zakázky, vymezuje kapitola 2 Působnost PpVD. Stejně jako v OP PIK se povinnost postupovat dle Pravidel liší v závislosti na druhu zadavatele.

A. Je-li příjemce zadavatelem, kterého definuje Zákon v § 4 odst. 1 až 3 (tedy veřejný zadavatel, zadavatel dle odst. 2, kterým je v OP TAK zpravidla každý příjemce zadávající veřejnou zakázku, na kterou mu byla schválena míra podpory více než 50 %, a zadavatel sektorové veřejné zakázky či koncese), pak realizuje výběrové řízení dle Pravidel v těchto případech:

  1. zadává zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 500.000 Kč bez DPH a zároveň nižší nebo rovna 2.000.000 Kč bez DPH v případě dodávek, nebo služeb, resp. nižší nebo rovna 6.000.000 Kč bez DPH v případě stavebních prací (dále jen zakázky malého rozsahu);
  2. zadavatel dle § 4 odst. 3 Zákona, tj. zadavatel sektorové veřejné zakázky či koncese dále také v případě podlimitní veřejné zakázky, tedy zakázky s předpokládanou hodnotou, která je nižší než 10.826.000 Kč bez DPH v případě dodávek, nebo služeb, resp. nižší než 135.348.000 Kč bez DPH v případě stavebních prací (pozor, tyto částky se každé dva roky aktualizují, k další aktualizaci dojde se začátkem roku 2026).

Zadavatel dle bodu A. může zakázku zadat v běžné otevřené výzvě, na kterou jsou příjemci zvyklí už z OP PIK, minimální lhůta pro podání nabídek se však v případě zakázek malého rozsahu zkracuje na 10 kalendářních dnů. Nově může zadavatel dle bodu A. zadat zakázku malého rozsahu také v uzavřené výzvě, v rámci které písemně vyzve minimálně 3 vhodné dodavatele k podání nabídek (při splnění podmínek dle odst. 5.1.5 Pravidel). Minimální lhůta pro podání nabídek je v případě uzavřené výzvy u zakázek malého rozsahu také 10 kalendářních dnů.

B. Je-li příjemce jiným zadavatelem, neuvedeným v bodě A.pak realizuje výběrové řízení dle Pravidel, pokud zadává zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší než 2.000.000 Kč bez DPH v případě dodávek, nebo služeb, resp. vyšší než 6.000.000 Kč bez DPH v případě stavebních prací.

Zadavatel dle bodu B. zadává zakázku v běžné otevřené výzvě, minimální lhůty pro podání nabídek se nemění a jsou stejně jako v OP PIK stanoveny na minimálně 15 kalendářních dnů, nebo minimálně 30 kalendářních dnů. Delší minimální lhůta, tj. v délce 30 kalendářních dnů, platí v případě, pokud předpokládaná hodnota zakázky dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky, tedy 10.826.000 bez DPH v případě dodávek, služeb i stavebních prací (pozor, opět platí, že částka se každé dva roky aktualizuje, k další aktualizaci dojde se začátkem roku 2026).

Nově může zadavatel dle bodu B. zadat zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20.000.000. Kč bez DPH, také v uzavřené výzvě.

Detailní informace o možnostech zadání zakázky v uzavřené výzvě dle Pravidel s ohledem na druh zadavatele, druh zakázky, předpokládanou hodnotu zakázky s uvedením minimálních lhůt pro podání nabídek upravuje dokument Zadávání zakázek dle PpVD.

Nově je v OP TAK akceptován dobrovolný postup dle Zákona, kterým může zadavatel nahradit postup dle Pravidel. Pravidla v OP TAK kromě umožnění dobrovolného postupu dle Zákona, či nové možnosti zadávat zakázky i v uzavřené výzvě, rozšiřují také množství výjimek, které může příjemce při splnění daných podmínek využít a zakázku zadat mimo režim Pravidel či Zákona, přestože předpokládaná hodnota jeho zakázky překračuje předepsané limity zadávání. Výjimky jsou definovány v odst. 2.1.2 Pravidel.  Ty blíže představujeme v samostatném článku „Vybrané výjimky z postupů dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP TAK“.

Tento článek vyšel také v zpravodaji „tak“ – číslo 1.